Uncategorized


10년전 동창이 나대지말라고 연락왔습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10년만에 연락온 동창이 나대지말라고한 이유가 ㄷㄷ

오히려 방송때 풀 썰 생기고

좋지 ㅋㅋㅋㅋ ㄹㅇ 찌질하네